predator-fishing.pl

Kategorie
Współpracujemy:
 Regulamin

 

 

REGULAMIN sklepu internetowego PREDATOR – FISHING

obowiązuje od dnia 14 października 2014r.

1. Niniejszy Regulamin, zawierający również Politykę prywatności i politykę cookies, został sporządzony na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) – nie stosuje się jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

- Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

- Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800
z późn.zm.).

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).

- Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z nim lub jego utrwalenia
i wydruku.

3. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Poprzez odwiedziny na stronie internetowej: predator-fishing.pl i jej podstronach, zamawianie produktów w naszym sklepie internetowym PREDATOR-FISHING, korzystając z naszych usług, akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu i zgadzasz się przestrzegać jego postanowień.

4. Definicje:

 - eSklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: predator-fishing.pl wraz z oprogramowaniem.

 - strona internetowa eSklepu – system sprzedaży umieszczony pod adresem internetowym: predator-fishing.pl wraz z podstronami. Do poprawnego funkcjonowania Sprzedający zaleca stosowanie jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Opera i systemu komputerowego PC, Apple lub smartfonu/tabletu z dostępem do Internetu.

 - Sprzedający - Michał Sapoń, prowadzacy działalność pod firmą: "Predator-Fishing Michał Sapoń", zs. Wrocław 51-141, ul. Brzechwy 57/2, NIP: 634-237-38-59, Regon: 022059631, Kontakt ze Sprzedającym: ul. Brzechwy 57/2, 51-141 Wrocław lub sklep@predator-fishing.pl lub +48600825969 i +48792396720

 - Klient – konsument, pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę przedstawiciela ustawowego do zawarcia umowy sprzedaży lub przedsiębiorca albo osoba prawna.

 - Oferta eSklepu – towary wymienione i opisane w zakładkach na stronie internetowej eSklepu. Sprzedający stale dokłada   należytej staranności, aby Oferta eSklepu była poprawna, aktualna i zgodna ze stanem faktycznym.

 - Produkt – Oferta eSklepu wraz z usługami towarzyszącymi, np. wysyłką.

 - Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów między Sprzedającym a Klientem zawierana na odległość.

 - Konto Klienta "Moje konto" – wirtualna przestrzeń pamięci udostępniona po procesie rejestracji, umożliwiająca zarządzanie danymi przez Klienta. Klient może posiadać jedno Konto Klienta.

 - Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające ilość Produktów, które zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Regulamin powstał celem zabezpieczenia praw Klientów oraz zapewnienia najlepszych możliwych usług. Regulamin został stworzony przejrzyście z myślą o równorzędnych prawach dla Sprzedającego i Klienta.

6. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu ograniczające uprawnienia Klienta jako konsumenta są nieważne.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu, przeprowadzonej
w dowolnym czasie i zakresie, jednak bez możliwości działania zmian wstecz. Takie zmiany wejdą w życie po akceptacji. Jeżeli Klient uzna, że wprowadzone zmiany w Regulaminie są nie do zaakceptowania, Klient ma prawo to zgłosić Sprzedającemu. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej
w chwili złożenia Zamówienia.

8. Klient oświadcza bezwarunkowo, iż nie będzie używał eSklepu albo żadnych treści tu umieszczonych i dostępnych do działań bezprawnych, nielegalnych, szkodliwych, oszukańczych lub innych niewłaściwych.

9. Sprzedający posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe eSklepu, treści strony internetowej eSklepu - jeżeli nie wskazano odmiennie. Wszelkie autorskie prawa majątkowe są zastrzeżone.

10. Regulamin podlega odpowiedniemu obowiązującemu polskiemu prawu, a wszelkie spory
z nim związane jurysdykcji właściwego miejscowo i rzeczowo polskiego sądu powszechnego.

11. Sprzedający nie zezwala na:

 - publikowanie materiałów z eSklepu,

 - sprzedaż, najem lub licencjonowanie materiałów z eSklepu,

 - przetwarzanie, duplikowanie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie materiałów
z eSklepu do celów komercyjnych,

 - edytowanie, modyfikowanie lub redystrybucję materiałów z eSklepu do celów komercyjnych.

 12. Rejestracja na stronie internetowej eSklepu jest bezpłatna i dobrowolna.

 13. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do dokonywania zakupów.

 14. Podczas rejestracji należy podać dane, w tym dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, e-mail (login), nr telefonu oraz ustawić hasło dostępu. Proszę pamiętać, że Klient ma obowiązek podania właściwych, poprawnych, kompletnych
i prawdziwych danych celem utworzenia Konta Klienta.

 15. Klient podczas rejestracji wybiera konto: dla osób fizycznych lub dla firm.

 16. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z podanymi podczas rejestracji danymi.

 17. W celach bezpieczeństwa nie należy przekazywać nikomu swojego loginu oraz hasła, jak również każdorazowo wylogowywać się po zakończeniu korzystania z eSklepu.

 18. Klient rejestrując się na stronie internetowej eSklepu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

19. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie eSklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia lub by otrzymywać informację handlową w postaci newslettera. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

20. eSklep umożliwia Klientom zakup akcesoriów wędkarskich z Oferty eSklepu.

21. Oferta eSklepu zawiera wyłącznie towary nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu.

22. Składając Zamówienie Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

23. Wszelkie płatności są przyjmowane z góry.

24. eSklep przyjmuje płatności za pośrednictwem:

 - systemu PayPal,

 - systemu PayU,

 - przelewem bankowym,

 - gotówką,

 - kartami kredytowymi za pośrednictwem PayPal lub PayU,

 - za pobraniem.

25. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayPal znajdują się na stronie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayU znajdują się na stronie: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf

26. Ceny na naszych stronach są podane w PLN. Mogą także zostać przeliczone na inne waluty wg aktualnego kursu NBP. Podane ceny są cenami brutto. eSklep nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

27. Sprzedający dostarcza Zamówienie za pośrednictwem: Poczty Polskiej lub firmy Inpost, cennik dostawy znajduje się pod adresem: http://predator-fishing.pl/sklep-internetowy-koszt-zalozenie-sklepu-program-sklep-sklepy-internetowe-inf-5.html , na adres podany przez Klienta.

28. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.

29. Sprzedający dostarcza Zamówienie bez ograniczeń terytorialnych.

30. Towary z Oferty eSklepu posiadają gwarancję producenta, opisaną w załączonych dokumentach gwarancyjnych.

31. Sprzedajacy gwarantuje, iż pracownicy eSklepu dokładają należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.

32. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronie internetowej eSklepu.

33. Jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, Sprzedający powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

34. Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Koszt zwrotu ponosi Sprzedający.

35. Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz nie dotyczy usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą Klienta.

36. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

37. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami
w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

38. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Klient powinien odesłać na własny koszt towar zwracany na adres Sprzedającego wraz z danymi do zwrotu.

39. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu Sprzedający dokona sprawdzenia Produktu. Sprzedający dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta w związku z Umową sprzedaży, niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem.

40. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty eSklepu korzystając
z rękojmi lub gwarancji. Reklamacje są załatwiane uczciwie i dyskretnie w terminie czternastu dni. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub za pomocą poczty elektronicznej Sprzedającego w postaci skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

41. Sprzedający nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany lub jego naprawy.

42. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, na jego koszt na adres podany w

43. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego towar z wadą fizyczną lub prawną. Czas na zgłoszenie wady towaru wynosi dwa lata od jego otrzymania.

44. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym towarze wynosi jeden rok. Sprzedający ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy, np. ze złego użytkowania.

45. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

46. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu eSklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

47. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania Siły wyższej, tj. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy, huraganu lub podobnej katastrofy naturalnej, wojny, napaści, rewolucji, powstania, konfiskaty, działalności terrorystycznej, nacjonalizacji, sankcji, blokady, embargo, sporów związkowych, strajku, przerwy lub awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usługach telekomunikacyjnych.

48. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Klienta systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Klienta.

49. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych PayPal i PayU.

50. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia eSklepu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania eSklepu, ale nie bez obowiązku uprzedniego powiadomienia Klientów.

51. Sprzedający ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do eSklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu eSklepu, wynikające
z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

52. Zabronione jest używanie eSklepu do przechowywania, przesyłania, publikowania lub dystrybucji materiałów zawierających szkodliwe oprogramowanie lub odnośniki do takiego oprogramowania.

53. Zabronione jest przeprowadzanie statystycznych analiz eSklepu bez pisemnej zgody Sprzedającego.

54. Zabronione jest używanie eSklepu do transmitowania lub przesyłania niechcianej informacji handlowej.

55. Treść Regulaminu zostaje opublikowana na stronie internetowej eSklepu w dniu 1 października 2014r.

©IustitiaLex2014

 

Polityka prywatności i polityka plików cookies sklepu internetowego PREDATOR – FISHING

 

 1. Administratorem Danych Osobowych i Sprzedającym jest: Michał Sapoń, prowadzacy działalność pod firmą: "Predator-Fishing Michał Sapoń", zs. Wrocław 51-141, ul. Brzechwy 57/2, NIP: Kontakt ze Sprzedającym: ul. Brzechwy 57/2, 51-141 Wrocław lub sklep@predator-fishing.pl lub +48600825969 i +48792396720
 2. Sprzedający respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do znaków towarowych.
 3. Polityka prywatności została przyjęta w celu ochrony interesów Klientów oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Naszym zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych. Jeżeli poprosimy o przekazanie wskazanej danej osobowej podczas używania eSklepu, to możesz być pewien, że jej przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 4. Określenie "dane osobowe” – oznacza dane, odnoszące się od osoby fizycznej, która może być dzięki tym danym jednoznacznie zidentyfikowana, które znajdują się w posiadaniu lub będą albo są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.
 5. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu.
 1. Sprzedający zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym
  z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Sprzedający dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki prywatności w dowolnym czasie i zakresie, ale zmiany nigdy nie działają wstecz.
 3. Dane osobowych są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Sprzedający deklaruje, że nigdy nie wykorzystuje pozyskanych danych do bezprawnej działalności lub do czynności innych niż świadczenie usług, zarządzanie stroną internetową eSklepu lub wykonanie Umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający deklaruje, iż nigdy nie wykorzystuje pozyskanych danych do rozsyłania niechcianej informacji handlowej.
 6. Sprzedający deklaruje, że nigdy nie ujawnia pozyskanych danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymaganych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Osobie udostępniającej Sprzedającemu dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Używamy plików cookies sesyjnych i trwałych. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na Twoim komputerze kiedy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony internetowej, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej, systemu koszyka zakupów i innych podobnych. Cookie są używane wyłącznie przez używaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony www, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych z Twojego komputera lub Twoich zasobów.
 9. Strona internetowa eSklepu czasami używa trwałych cookies celem lepszego dostosowania zawartości do Twoich preferencji albo monitorowania, które strony internetowe uważasz za bardziej użyteczne od innych. Cookie nie pozwala nam na nieuprawniony dostęp do Twojego komputera lub informacji o Tobie, których sam nie zdecydowałeś się nam przekazać do przetwarzania.
 10. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z Twojego dysku, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.
 11. Jeżeli uważasz, iż stosowanie plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz zmienić odpowiednio ustawienia używanej przeglądarki internetowej, aby ustawić pożądany poziom akceptacji cookies lub uniemożliwić zapisywanie listy odwiedzanych stron internetowych. Pamiętaj jednak, iż zablokowanie plików cookies będzie miało negatywne konsekwencje dla działania strony internetowej eSklepu.
 12. Szczegółowe opisy rozwiązań dotyczących ochrony prywatności znajdziesz w Internecie odpowiednio do używanej przeglądarki internetowej.
 13. Wykorzystywanie adresów IP komputerów Klientów służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera eSklepu, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz
  w zarządzaniu systemem sprzedaży.
 14. Linki do stron zewnętrznych: strona internetowa e-Sklepu zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe – jak Facebook, udostępniany przez Facebook, Inc. Jeżeli użyjesz takiego linka do opuszczenia strony internetowej eSklepu, to jednocześnie akceptujesz fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie możemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę prywatności i danych osobowych, które zostały nam przekazane, podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ Google: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie11-preview-privacy-statement#ie=ie-11 Google Chrome: http://www.google.com/chrome/browser/privacy/ Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/ Opera: http://www.opera.com/pl/privacy
 15. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie możesz zażądać od Sprzedającego, aby ujawnił wszelkie detale dotyczące Twoich danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 16. Używamy zewnętrznych systemów płatności online jak PayPal i PayU. Systemy te używają zabezpieczonych zewnętrznych serwerów i systemów dla przeprowadzania transakcji oraz przetwarzają dane niezbędne dla realizacji płatności za zakupy w naszym e-Sklepie. Wymiana informacji pomiędzy e-Sklepem a obsługiwanymi systemami płatności odbywa się wyłącznie dla celów płatności, reklamacji lub podobnych zdarzeń związanych z obsługą płatności.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawieranej na odległość)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) niepotrzebne przekreślić.

©IustitiaLex2014

Znajdziesz nas:
Polecamy
Producenci
Nowości
Promocje
Moskitiera Jaxon UJ-HLO-02
17,80 zł 12,46 zł
Plecak Dragon Superlite
145,00 zł 101,50 zł
Owner J Hook 3/0 - 1szt
3,50 zł 2,45 zł
JIGMASTER 24g
20,00 zł 15,00 zł
Jerk R.L
29,00 zł 19,43 zł
Aberdeen Jig Hook size 6
4,99 zł 3,74 zł
Świder D-150mm
140,00 zł 112,00 zł
Sklep predator-fishing.pl to sklep wędkarski, który oferuje akcesoria oraz produkty do wędkarstwa. W swojej ofercie posiadamy żyłki, plecionki, przynęty gumowe oraz wysokiej klasy błystki obrotowe. Jeżeli jeste zapalonym wędkarzem to polecamy woblery na klenia, woblery na pstrąga oraz jedne z najbardziej popularnych woblery na szczupaka. Nasza odzież wedkarska pochodzi od profesjonalnych producentów a kołowrotki i woblery boleniowe zbudowane są z najmocniejszych materiałów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.